algemene voorwaarden

Inschrijving

Invullen en ondertekenen van dit inschrijfformulier geeft aan dat je akkoord gaat met de werkwijze, de voorwaarden zoals in dit document vermeld en de betalingsafspraken. Door de inschrijving voor een workshop, opleidingsweek, training of evenement van Ademruimte ga je een overeenkomst aan voor de duur van de betreffende activiteit, zoals vermeld in de informatie en verklaar je je akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de informatie van de betreffende activiteit. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra dit ondertekende formulier en/of je betaling is ontvangen en de ontvangst daarvan is bevestigd door Ademruimte. De bevestiging ontvang je via de e-mail. Er geldt een bedenktijd van 14 werkdagen vanaf het moment van aanmelding. Binnen die termijn kan je de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden door tijdig bericht aan Ademruimte te sturen. Als u tot inschrijving van een activiteit overgaat is de overeenkomst voor de totale duur van toepassing, tot aan het behalen van je eventuele certificaat, mocht dat van toepassing zijn.

Kosten

Kosten voor de betreffende activiteit zijn inclusief alle vvoraf aangegeven contacturen en materialen, tenzij anders vermeld. Extra contacturen, materialen, eten en drinken zijn niet inbegrepen, tenzijn nadrukkelijk vermeld.

Cursusmateriaal

Indien gebruik wordt gemaakt van cursusmateriaal (geschreven, digitaal, audio en/of video), dat wordt dit gedurende de activiteit verstrekt door Ademruimte. Deze materialen zijn allen beschermd door de wet van copyright en behoren Ademruimte toe. Deze mogen niet worden gereproduceerd, digitaal of op andere wijze, of aan derden worden verstrekt zonder nadrukkelijke toestemming van Gjalt Vlam/Ademruimte.

Betaling

De volledige kosten van een activiteit zijn altijd vooraf inzichtelijk via de website van Ademruimte of worden vantevoren per e-mail kenbaar gemaakt. Deze dienen voldaan te worden middels een betaling via de website (iDeal) of in overleg op andere wijze.

In overleg met Ademruimte kan een betaling in termijnen plaatsvinden. In dat geval is je inschrijving definitief zodra de eerste van de drie betalingen is ontvangen.

Ademruimte garandeert dat je cursusgeld tijdens de activiteit niet wordt gewijzigd. Indien je niet aan de overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan Ademruimte de toegang tot de training of activiteit tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien Ademruimte een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen kosten aangevuld met incasso- en bijkomende kosten. Je blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van je betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten. Ademruimte is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien de opleiding door een vordering enige tijd heeft stilgestaan, aanschaf van vernieuwd studiemateriaal komt voor jouw rekening.

Duur van de opleiding

De duur van een training, workshop of andere activiteit is van tevoren inzichtelijk kenbaar gemaakt in de informtie over de betreffende activiteit. Inclusief eventuele stages als die onderdeel daarvan zijn. Bij overmacht zal onderling gezocht worden naar een passende oplossing.

Certificering

Na de drie opleidingsweken bestaat er de mogelijkheid om het certificaat tot Transformational Breath Facilitator te behalen. Dit certificaat wordt uitgereikt nadat je aan alle certificeringsverplichtingen en aan alle betalingsverplichtingen hebt voldaan. Informatie hierover is te vinden op de website en in de manuals.

Meerdaagse activiteiten

Bij een meerdaagse activiteit waarbij dagen niet opeenvolgend zijn en waarbij je na een 1 of meerdere blokken van dagen van de de rest van de duur van de activiteit wenst af te zien, dien je dit zo spoedig mogelijk aan de Ademruimte kenbaar te maken. In uitzonderlijk gevallen kan mogelijk  tot restitutie van een deel van de kosten worden overgegaan. Tenzij er speciale redenen zijn die vooraf in overleg met Ademruimte zijn besproken. De annulering is pas officieel als je van Ademruimte een bevestiging hebt ontvangen. Bij overlijden van de student gaat de beëindiging van de overeenkomst onmiddellijk in. De betalingsverplichting vervalt niet.
Ademruimte houdt zich het recht voor om onder alle omstandigheden de een activiteit voortijdig te beëindigen indien zij daar de noodzaak toe ziet.
Bij sommige programma’s geldt er een minimum aantal deelnemers. Indien deze minimuminschrijving niet wordt gehaald, kan de activiteit kosteloos afgezegd worden en zal het lesgeld zal binnen 14 werkdagen aan u worden geretourneerd.
In alle andere gevallen behoudt Ademruimte zich het recht voor om programma’s af te zeggen. Hierbij zal het lesgeld tevens worden teruggestort of deze kan in onderling overleg worden overgedragen naar een volgend programma.
Afzeggingen vanuit Ademruimte zullen ruim van tevoren aan u doorgegeven worden, met een minimum van twee weken voor aanvang van de weekprogramma’s.
Ademruimte behoudt zich het recht voor deelnemers in bijzondere omstandigheden te weigeren, te schorsen en/of te verwijderen. Deelnemers die zich niet gedragen volgens de sociale norm, en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in telefonische, digitale of persoonlijke communicatie, kunnen geschorst worden van de opleiding.

Annuleringsregeling

Bij afzeggen/annuleren is de annuleringsregeling van toepassing.

Klachtenprocedure

Ademruimte doet er uiteraard alles aan om fouten tijdens de opleiding en het lesmateriaal te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn meld dat dan het liefst zo spoedig mogelijk (binnen 7 dagen). Ademruimte zal alles in het werk stellen de klacht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volle tevredenheid te verhelpen. We proberen klachten binnen 4 weken af te handelen. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de student hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Voor klachten en of opmerkingen kan je de organisator (Ademruimte) telefonisch of per email bereiken. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het door u betaalde lesgeld.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en bewaard (minimaal 5 jaar) door Ademruimte.

Aansprakelijkheid

Ademruimte, noch de Docenten van de opleiding, noch eventuele mentorcoaches, zijn aansprakelijk voor schade ontstaan door deelname, verlies of diefstal. Deelname vindt op eigen risico plaats.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Alle informatie die door clienten, studenten, deelnemers, docenten verstrekt wordt vooraf of tijdens de opleiding is strikt vertrouwelijk en wordt als zodanig behandeld door Ademruimte en docenten en medewerkers in opdracht van Ademruimte. Deze zullen niet worden gedeeld met derden tenzij na nadrukkelijke toestemming van de direct betrokkenen en Ademruimte.

Bescherming persoonsgegevens

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens maken we je er op attent dat de door jou verstrekte gegevens zoals naam, adresgegevens en andere persoonlijke details onder stricte geheimhouding worden opgenomen in de administratie. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geldt er geen meldingsplicht voor deze gegevens. Adresgegevens worden alleen gebruikt om je te blijven informeren over de opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Voornaam, achternaam en emailadres worden voor registratiedoeleinden doorgegeven aan TBA-NL en de Transformational Breath Foundation in de VS indien bij opgave voor een van de officiële opleidingen van Transformational Breath (Reclaim your Breath weekend, Reclaim your Super Powers weekend, Levels I, II, III, IV en V). Deze informatie zal alleen aangewend worden voor wettelijk toegestaan zakelijk gebruik. Ademruimte verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien je bezwaar hebt tegen dit gebruik van je gegevens, dan kan je dit schriftelijk aan me laten weten.

Wijziging van voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door Ademruimte worden gewijzigd. Ademruimte zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven